Αυτή η φάση του έργου συνίσταται σε υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης του συστήματος. Αρχικά, οι σύμβουλοι υλοποίησης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν το σύστημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υιοθετούν και να συμμορφώνονται πλήρως με το επιχειρηματικό μοντέλο του πελάτη. Μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση του συστήματος απαιτεί επιχειρηματική κατανόηση, παραμετροποίηση, σχεδιασμό αναφορών και ορισμό παραμέτρων που θα επιτρέπουν στον πελάτη να εκτελεί την καθημερινή ροή εργασίας του με ομαλό τρόπο. Επιπλέον, οι σύμβουλοι υλοποίησης παρέχουν κατάρτιση σε πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια σε βασικούς χρήστες. Βασικά, η λειτουργικότητα του λογισμικού εξηγείται στους χρήστες που πρέπει να εφαρμόσουν ένα πρακτικό παράδειγμα για κάθε αντικείμενο που καλύπτεται. Τέλος, πραγματοποιείται έλεγχος συστήματος για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ορισμοί και οι παράμετροι του συστήματος έχουν ρυθμιστεί με επιτυχία.