Βασικά χαρακτηριστικά

 • Διαχείρηση πελατών, προμηθευτών
  • Πολλαπλές Διευθύνσεις
  • Πολλαπλές Επαφές
  • Ομαδοποίηση κατηγοριών
  • Επισύναψη Εγγράφων (Διαχείρηση εγγράφων)
 • Διαχείρηση Τραπεζικών Λογαριασμών
  • Πολλαπλοί λογαριασμοί
  • Πολλαπλά υποκαταστήματα τραπεζών
  • Επισύναψη Εγγράφων (Διαχείρηση εγγράφων)
 • Πολιτικές Πληρωμής
 • Πολιτικές υπολογισμού τόκου
 • Μεθόδοι αποστολής εγγράφων
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Λίστα πελατών
  • Τηλεφωνική Λίστα πελατών
  • Λίστα προμηθευτών
  • Τηλεφωνική Λίστα προμηθευτών
  • Λίστα πελατών/προμηθευτών ανα κατηγορία
  • Λίστα τραπεζών
  • Υπολογισμός Τόκου