Το Λογιστικό Σύστημα (Χρηματοοικονομική Διαχείριση), είναι ο στυλοβάτης της Σουίτας Εφαρμογών της CYCOM. Επιτρέπει στους χρήστες να οργανώσουν και να προσαρμόσουν το σύστημα στις δικές τους συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης είναι ένα ολοκληρωμένο Λογιστικό Σύστημα και ταυτόχρονα Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης το οποίο αποτελείται από τις ακόλουθες ενσωματωμένες ενότητες:

 • Γενικό Καθολικό
 • Εισπρακτέοι Λογαριασμοί (Καθολικό Πωλήσεων)
 • Πληρωτέοι Λογαριασμοί (Καθολικό Αγορών)
 • Έλεγχος Προϋπολογισμών
 • Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης
 • Σύστημα Διευθύνσεων
 • Σύστημα Δημιουργίας Χρηματοοικονομικών  Αναφορών
 • Σύστημα Διαχείρισης Παραμέτρων Συστήματος

Διαφημιστικό

Ευέλικτο – Το Σύστημα Χρηματοοικονομικής προσφέρει απεριόριστη ευελιξία επιτρέποντας στον χρήστη να προσαρμόσει το σύστημα στις λoγιστικές διαδικασίες της επιχείρησης. Μπορεί να καθοριστούν πολλαπλές δομές λογιστικού σχεδίου, κέντρα κέρδους και κόστους, ομαδοποιημένες αναλύσεις εισοδημάτων και εξόδων και άλλες υπο-κατηγοριοποιήσεις αναφορών.

Εύχρηστο – Το σύστημα εμπεριέχει διεθνώς αναγνωρισμένα γραφικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα των Microsoft Windows, προσφέροντας τη γνώριμη εμφάνιση και αίσθηση. Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης και επιτρέπει στους χρήστες που είναι γνώριμοι με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, να ξεκινήσουν άμεσα πρακτική εφαρμογή μετά την εγκατάσταση. Το βασικό ηλεκτρονικό εγχειριδιο βοήθειας των Windows δίνει τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε σχετιζόμενη πληροφόρηση, περιορίζοντας την ανάγκη για εκτυπωμένα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης.

Ειδικές Αναζητήσεις – Καθορίστε την αναζήτηση σας στο άδειο πεδίο μιας οθόνης και πατήστε το κουμπί αναζήτησης για να επιτρέψετε στο σύστημα να επιλέξει την πληροφόρηση που αντιστοιχεί στα προκαθορισμένα κριτήρια.

Ενοποιημένο Σύστημα – Το σύστημα είναι πλήρως ενοποιημένο και επιπλέον η γεφύρωση με τις υπόλοιπες ενότητες, επιτρέπει την άμεση ενημέρωση, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει τις μακρόχρονες διαδικασίες που εκτελούνται περιοδικά.

Δυνατότητα Αποστολής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Όλες οι αναφορές μπορούν να προωθηθούν σε παραλήπτες συνδεδεμένους με το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον γίνει προεπισκόπηση στην οθόνη.

Πολυ-νομισματικό – Το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο δυνατοτήτων που υποστηρίζει την επεξεργασία πολυ-νομισματικών συναλλαγών. Το σύστημα επιτρέπει την επεξεργασία αριθμού διαφορετικών νομισμάτων για τον κάθε λογαριασμό. Επίσης, υποστηρίζει τη μετατροπή νομίσματος και την αναπροσαρμογή, σύμφωνα με τις κοινά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

Πολλαπλά Κέντρα Κόστους – Το σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί για να επιτρέπει την ανάλυση των συναλλαγών σε διαφορετικά κέντρα κόστους, δραστηριότητες, τμήματα, ή προϊόντα. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να καθορίσει αναφορές και να εξαγάγει και αναλύσει δεδομένα ανάλογα με την κατηγοριοποίηση αναλύσεων.

Ασφαλή Δικαιώματα Πρόσβασης Ομάδας Χρηστών – Ο διαχειριστής του συστήματος σας μπορεί να αναθέσει στον κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης. Σε κάθε ομάδα χρηστών, ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει ρόλους και λειτουργίες προσβάσιμες προς όλους τους χρήστες της ομάδας. Για παράδειγμα, μια ομάδα χρηστών μπορεί να έχει πρόσβαση σε αναζητήσεις λογαριασμών και καταχωρήσεις εγγράφων, όμως να μην έχει δικαίωμα πρόσβασης στη διαδικασία έκδοσης επιταγών. Θέτοντας περιορισμούς στη λειτουργικότητα ορισμένων χρηστών, μειώνεται το ενδεχόμενο για προβλήματα ασφάλειας.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Πολλαπλές εταιρείες
 • Διευκόλυνση Αντιγραφής Εταιρειών
 • Αυτόματη διπλή εγγραφή για ταχύτερη καταχώριση έγγραφων
 • Απεριόριστες προκαθορισμένες εγγραφές
 • Συναλλαγές σε τοπικό και πολυεθνικά νομίσματα
 • Επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις
 • Εισάγονται και εξάγονται εγγραφές
 • Αυτόματες Εγγραφές για Διαφορά Συναλλαγών
 • Αναπροσαρμογή λογαριασμών
 • Ανάλυση λογαριασμού (ομαδοποίηση λογαριασμών)
 • Ανάλυση συναλλαγών
 • Δημιουργία πληρωμών:
  • Επιταγές, μετρητά και τραπεζικές μεταφορές
 • Εξαγωγή αναφορών σε PDF, Excel, Word κ.λπ.
 • Report Writer – Καθορισμένο από το χρήστη Κέρδος & Ζημία, Ισολογισμός
 • Συμπεριλαμβάνονται οι τυποποιημένες αναφορές
  • Journal Listings (Λίστα Έγγραφων)
  • Trial Balance – two variations (Ισοζύγιο – δύο παραλλαγές)
  • Detailed Ledger (Λεπτομερής κατάσταση Λογαριασμών)
  • Multi-currency Detailed Ledger (Λεπτομερής κατάσταση Λογαριασμών Πολλαπλών νομισμάτων)
  • Comparative Balances (Συγκριτικά υπόλοιπα)
  • Transaction Analysis (Ανάλυση συναλλαγών)
  • Ageing Analysis
  • Statements (Κατάσταση Λογαριασμών)
  • Budget v Actual (Προϋπολογισμός – Πραγματικό)
  • VAT Reports, Summarised, Analytical and VIES (Φ.Π.Α)
  • Cheque Printing & listing (Εκτύπωση επιταγών και λίστα)

Ενδεικτικές Οθόνες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ