Καριέρα

  1. Καριέρα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμβουλος Εφαρμογής και Εκπαίδευσης Λογισμικών Συστημάτων

Το άτομο που θα επιλεγεί θα είναι μέρος της ομάδας Εφαρμογής Λογισμικών Συστημάτων και θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σωστής εφαρμογής, και εκπαίδευση στους χρήστες.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο Computer Science ή Λογιστικής Ανώτατης Σχολής ή τουλάχιστο LCCI Higher
• Καλή γνώση Η/Υ και MS Office
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη ικανότητα χρήσης του γραπτού και προφορικού λόγου
• Άριστη οργανωτική ικανότητα και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
• Γνώση των συστημάτων 'Cycom Windows Applications' 'η/και 'Cycom Sofia Applications', PL/SQL, Oracle Database θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απολαβές:
Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Περιλαμβάνει βασικό, 13ο μισθό, και Ταμείο προνοίας.

Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@cycom.com.cy ή στο Φαξ: 22470100.

Τεχνικός Εγκατάστασης και Υποστήριξης Λογισμικών

Το άτομο που θα επιλεγεί θα έιναι μέρος της όμάδας Τεχνικής Υποστήριξης Λογισμικών και θα προσφέρει υπηρεσίες εγκατάστασης, αναβάθμισης, και τεχνικής υποστήριξης.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Δίπλωμα Πληροφορικής Ανώτατης Σχολής
• Καλή γνώση PL/SQL, Oracle Database, Internet Information Services (IIS)
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη ικανότητα χρήσης του γραπτού και προφορικού λόγου
• Άριστη οργανωτική ικανότητα και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις

Εμπειρία σε παρόμοια θέση, ή και γνώση τεχνικής υποστήριξης των λογισμικών ‘Cycom Windows Applications ή και Cycom Sofia Applications’ θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές:

Ο μισθός που θα προσφερθεί θα αποτελείτε από Βασικό, 13ο μισθό, Ταμείο προνοίας και θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@cycom.com.cy ή στο Φαξ 22470100.

Προγραμματιστές Λογισμικών

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα είναι μέρος της ομάδας έρευνας και ανάπτυξης λογισμικού.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Δίπλωμα στην Πληροφορική Ανώτατης Σχολής
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Γνώσεις Object Oriented Programming, Visual Studio .NET (C# , Vb.Net), Oracle / SQL (ANSI), Crystal Reports, Oracle / SQL (RDBMS), IIS
• Άριστη οργανωτική ικανότητα, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
• Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές:
Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, περιλαμβάνει βασικό, 13ο μισθό, και Ταμείο προνοίας.
Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@cycom.com.cy ή στο Φαξ: 22470100