Ο κύριος σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Εισπράξεων είναι να βοηθήσει το τμήμα Λογιστηρίου και την εταιρεία ευρύτερα, ως προς την παρακολούθηση της Διαδικασίας Εισπράξεων.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

 

Εντοπισμός προβλημάτων και αντιρρήσεων – Το Σύστημα βοηθά τον Διαχειριστή Πιστώσεων και τους Πιστωτικούς Ελεγκτές να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά πιθανά προβλήματα συλλογής και αντιρρήσεις εκ μέρους των πελατών για τις χρεώσεις τους ή να λαμβάνουν μηνύματα όπως η ύπαρξη προβλημάτων ταμειακών ροών στον πελάτη.

Ορισμός πολλαπλών ελεγκτών συλλογής – Το σύστημα λειτουργεί με τη λογική των ελεγκτών συλλογής που ορίζονται στην ανάλυση κατηγοριών του πελάτη, με σκοπό την ομαδοποίηση των πελατών ανά πιστωτικό ελεγκτή για πιο αποτελεσματική διαχείριση.

Άνοιγμα μιας υπόθεσης για πελάτες με ανεξόφλητο υπόλοιπο – Κάθε Πιστωτικός Ελεγκτής ή Λογιστής μπορεί να ανοίξει μια υπόθεση για κάθε πελάτη που έχει ένα υπόλοιπο, προκειμένου να ξεκινήσει η διαχείρηση για την έναρξη της διαδικασίας συλλογής.

Κλείσιμο συγκεκριμένης υπόθεσης – Κάθε μεμονωμένη υπόθεση κλείνει κατά την τελική είσπραξη του χρέους ή την έκδοση πιστωτικού σημειώματος στον πελάτη.

Ανάθεση πολλαπλών περιπτώσεων σε πιστωτικούς ελεγκτές – Ο άμεσος διαχειριστής έχει πλήρη εξουσιοδότηση για να ανοίξει πολλές υποθέσεις για τον πιστωτικό ελεγκτή για να εκτελέσει τις απαιτούμενες δραστηριότητες παρακολούθησης.

Στοιχεία επικοινωνίας εγγραφής – Κάθε φορά που υπάρχει επικοινωνία με έναν συγκεκριμένο πελάτη, καταγράφεται και η ημερομηνία και η ώρα, καθώς και οι συμφωνηθείσες ενέργειες που ακολουθούνται.

Καταγράψτε τον συμφωνηθέντα τρόπο πληρωμής – Με την αμοιβαία καθορισμένη συμφωνία πληρωμής, καταγράφεται η ημερομηνία συλλογής, καθώς και ο τρόπος λήψης της πραγματικής πληρωμής, όπως: Τραπεζική Μεταφορά, Αποστολή μέσω Ταχυδρομείου, Αποστολή μέσω Messenger ή άλλων.

Η πραγματική ουσία του συστήματος – Η πραγματική ουσία αυτής της εφαρμογής είναι η αναθεώρηση των απαιτήσεων, η παρακολούθηση των εισπράξεων και η ελαχιστοποίηση των μελλοντικών προβλημάτων ρευστότητας και η δυνατότητα επισφαλών απαιτήσεων.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Το σύστημα βοηθάει τον Διαχειριστή Πιστώσεων και τους Πιστωτικούς Ελεγκτές να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά πιθανά προβλήματα συλλογής και αντιρρήσεις για λογαριασμό των πελατών με τις χρεώσεις τους.
 • Το σύστημα λειτουργεί με τη λογική των ελεγκτών συλλογής που ορίζονται στην ανάλυση κατηγοριών του πελάτη, με στόχο την ομαδοποίηση των πελατών ανά πιστωτικό ελεγκτή.
 • Για κάθε πελάτη με ανεξόφλητο υπόλοιπο ανοίγει μια υπόθεση με σκοπό τη διαχείριση της διαδικασίας εισπράξεως
 • Κάθε μεμονωμένη περίπτωση κλείνει είτε κατά την τελική είσπραξη του χρέους είτε μέσω της έκδοσης Πιστωτικής σημείωσης στον πελάτη.
 • Εκχώρηση πολλαπλών περιπτώσεων σε πιστωτικούς ελεγκτές για δραστηριότητες παρακολούθησης.
 • Καταγράφη την επικοινωνία και τις λεπτομέρειες του πελάτη.
 • Καταγράφη την αμοιβαία καθορισμένη συμφωνία για τη μέθοδο πληρωμής και είσπραξης.
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Λίστα συλλογών είσπραξεων
  • Λίστα εκκρεμών συλλογών είσπραξεων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ