Το Σύστημα ABC Analysis της CYCOM βασίζεται σε τεχνολογία Client / Server με Σχεσιακή Βάση Δεδομένων MS SQL Server.
Το Σύστημα ABC Analysis της CYCOM είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που απευθύνεται στους διευθυντές των εταιρειών που επιθυμούν να έχουν μία πλήρη εικόνα των εξόδων και εσόδων των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης . Το τελικό αποτέλεσμα είναι η πλήρης εικόνα των κερδοζημιών όλων των τμημάτων της εταιρείας .

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

 

Αυτόματη εισαγωγή Ισολογισμού (Trial Balance)  της εταιρείας – Μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα οποιοδήποτε αρχείο τύπου csv με προκαθορισμένη φορμά. Φυσικά υπάρχει και απ’ ευθείας επικοινωνία με το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της CYCOM.

Εισαγωγή  των  οδηγών (Drivers) κατανομής – Οι οδηγοί κατανομής καθορίζονται   παραμετρικά από τον χρήστη για κάθε λογαριασμό ξεχωριστά και μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα αλλά και ηλεκτρονικά από αρχείο csv.

Καθορισμός των διαφόρων τμημάτων – Το κάθε τμήμα της εταιρείας κωδικοποιείται από τον χρήστη και χρησιμοποιείται από την εφαρμογή.

Επίπεδα Ανάλυσης – Τα επίπεδα ανάλυσης/κατανομής που χρησιμοποιούνται μέχρι το τελικό αποτέλεσμα είναι τέσσερα (4).

Ιστορικότητα Δεδομένων – Το σύστημα δίνει την δυνατότητα τήρησης των δεδομένων ανά περίοδο και έτος με φυσικό επακόλουθο την δυνατότητα σύγκρισης προηγούμενων χρονολογιών μεταξύ τους.

Οριστική Καταχώρηση τελικών αποτελεσμάτων – Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να κλειδώσει μία ολοκληρωμένη και εγκριμένη από το διοικητικό συμβούλιο, ανάλυση.

Μέθοδοι κατανομής – Ο χρήστης έχει την επιλογή τριών μεθόδων:

 • Τελικό προϊόν. Απευθείας κατανομή ποσού σε τελικό προιόν.
 • Ποσοστιαία . Κατανομή με ποσοστό στο τελικό προϊόν ή τμήμα ή υπηρεσία.
 • Αναλογικώς. Αναλογία κατανομής βάση βαρύτητας έναντι συνόλου. Π.Χ. Τα τετραγωνικά μέτρα που στεγάζεται το κάθε τμήμα.

Προβολή και εκτύπωση του κάθε επιπέδου κατανομής – Ο χρήστης δύναται να ελέγξει μέσω οθόνης ή/και με εκτύπωση σε κάθε επίπεδο το αποτέλεσμα της κατανομής.

Έλεγχος σε κάθε επίπεδο – Η εφαρμογή ελέγχει αυτόματα σε κάθε κατανομή το τελικό της αποτέλεσμα παρέχοντας την πληροφόρηση σε περίπτωση λάθους. Π.χ. Το τελικό ποσό της κατανομής να διαφέρει από αυτό που εισάγεται.

Εκτύπωση Κερδοζημιών συνολικά αλλά και τμηματικά – Το τελικό αποτέλεσμα που είναι η εκτύπωση των κερδοζημιών μπορεί να παρουσιαστεί αναλυτικά ανά τμήμα αλλά και συνολικά για όλη την εταιρεία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Αυτόματη εισαγωγή Ισοζυγίου- εισαγωγή κάθε αρχείου csv με προκαθορισμένη διάταξη αρχείου.
 • Τμήματα καθορισμένα από το χρήστη – κωδικοποίηση και χρήση διαφόρων τμημάτων καθορισμένων από το χρήστη για την εταιρεία.
 • Επιλογή μεθόδων διανομής – για κάθε λογαριασμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετική μέθοδος.
 • Επίπεδα ανάλυσης – μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 4 διαφορετικά επίπεδα.
 • Τελική καταχώρηση αποτελεσμάτων – δυνατότητα κλειδώματος της τελικής έκθεσης μετά την έγκρισή της.
 • Μέθοδοι διανομής – υπάρχουν τρεις μέθοδοι επιλογής από:
  • Τελικό ποσό, ποσοστό, σταθμισμένο
 • Προεπισκόπηση και εκτύπωση για κάθε διανομή – τα αποτελέσματα μπορούν να προβληθούν ή να εκτυπωθούν σε κάθε επίπεδο.
 • Έλεγχος σε κάθε επίπεδο – ο αυτόματος έλεγχος των διαφόρων κατανομών αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό.
 • Εκτύπωση του Κέρδους & Ζημιών – τόσο αναλυτική κατά Τμήμα όσο και Συνολική
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Προβολή και εκτύπωση κάθε επιπέδου διανομής.
  • Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τα αποτελέσματα μέσω της προεπισκόπησης εκτύπωσης ή εκτυπώνοντας την αναφορά διανομής.
  • Αναφορά σε κάθε Επίπεδο.
  • Το σύστημα ελέγχει αυτόματα ότι η κατανομή κάθε ποσού στο σύνολο του τμήματος είναι το ίδιο με το τελικό συνολικό ποσό.
  • Κέρδη και ζημίες ανά τμήμα και συνολικά.
  • Τα τελικά αποτελέσματα της Έκθεσης Κερδών και Ζημιών μπορούν να εκτυπωθούν ως Κέρδη και Ζημιές ανά Τμήμα ή Ενοποιημένα για ολόκληρη την εταιρεία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ